EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI e-Posta

EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

SEKTÖREL VİZYON:

Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri ile Türk Milli Eğitimi'nin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış eğitim hizmetlerine sahip Atatürk milliyetçiliğine bağlı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, yaratıcı, yeteneklerine uygun mesleğini yürüten, mutlu, özgürlükçü bireyler yetiştiren, eğitim kurumlarından, eğitim fırsat ve eşitliğinden tüm insanların tüm zamanlarda yararlandığı, Eğitim Şehri Iğdır.

SEKTÖREL MİSYON:

Çağın gerekleri ile donanmış, özgür düşünen bireyleri yetiştiren uygun eğitim ortamları sağlamak.
Kendisi ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve yöneten, üstün yetenekli bireyler ve iş gücü yetiştirmek.
Eğitim ve öğretimin bilimsel niteliğini sürekli iyileştirerek, toplumsal eğitimin ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim öğretimle üretim sürecini bütünleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ:

Tüm eğitim düzey ve türlerinde, çağın gereklerine ve toplumun gereksinimlerine uygun, öğrenci merkezli eğitim öğretim yapılması, hiçbir nedenle hiçbir bireyin eğitim süreci dışında kalmaması ve öğretmenlerin, mesleki gelişim ve istihdam koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak çok yönlü ve geniş kapsamlı eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.

KISA, ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER :

Eğitim yatırımlarında, hızlı nüfus artışı gözlenen bölgeler ile sınıf mevcutları ülke ortalamasının üstünde olan ve göç alan yerleşim yerlerine ağırlık ve öncelik verilerek okul ve derslik sayısının artırılması,

Tekli eğitim-öğretime geçmek ve sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için İlköğretim Kurumlarında yeni derslikler yapılması ve mevcut altyapının standardının yükseltilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen hizmetler sırasında 50 yaşın altında olup, okuma-yazma bilmediği anlaşılan vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilerek, bu şahısların Halk Eğitim Müdürlüğü veya ilgili okul müdürlüğünce okuma-yazma kurslarına katılmalarının sağlanması, okuma-yazma bilenlerin oranının 5 yılda % 90'a, 10 yılda % 99'a çıkartılması,

Güzel Sanatlar Lisesi-Fen Lisesi ve Spor Lisesi açılması,

İklim ve ulaşım durumu elverişli olan küçük yerleşim yerlerinde 6-8'inci sınıf öğrencileri ağırlıklı olmak üzere taşımalı ilköğretime devam edilmesi; iklim ve ulaşım durumu elverişli olmayan yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklara ise YİBO veya Pansiyonlu İlköğretim Okullarında eğitim verilmesine devam edilmesi ve buralarda verilen eğitimin niteliğinin yükseltilmesi,

Uygulanmakta olan Kitap Okuma Alışkanlığı Edindirme Projesinin daha geniş kapsamlı ve etkin bir biçimde devam ettirilmesi,

Okul öncesi eğitime önem verilerek öğrencilerin eğitime hazırlanmasına öncelik verilmesi,

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarının niteliğinin artırılması ve bu okulların sayısının asgari düzeye indirilmesi,

Öncelikle ilköğretim kurumlarında olmak üzere, eğitimin her kademesinde bilgisayar destekli eğitim programlarının yaygınlaştırılması, okulların 21'inci yüzyılın gereklerine uygun araç ve gereçlerle donatılması ve öğrencilerin internet imkanlarından yararlanmasının sağlanması,

İlköğretimin sekizinci sınıfından itibaren meslekî rehberlik hizmeti sunulması, öğrencilerin ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimde bir alana/bölüme yönlendirilmesi,

Ortaöğretim kurumlarında eğitim düzeyinin yükseltilmesi, öğrenimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile yeni derslikler yapılması ve mevcut altyapı standardının yükseltilmesi,

Ortaöğretimde mevcut eğitim olanaklarından yararlanılarak tam gün eğitim uygulamasına devam edilmesi,

Maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilerin okul giysisi, çanta, kitap ve defter gibi gereksinimlerinin karşılanması ve ortaöğretim seviyesinde olup, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen kız çocuklarının okutulması,

Ekonomik gelirleri düşük olan öğrencilerimizi yatılı okutabilmek için gerekli olan yurt ve pansiyon ihtiyacının karşılanması,

Kırsal alanda zorunlu eğitim çağında olduğu halde sürekli devamsızlık gösteren öğrencilerin okullara devamının sağlanması,

İş alanlarına, mesleklere ve meslek okullarına yöneltme, işgücü değerlendirme ve girişimcilik, yurttaşlık, etik ve estetik değerleri geliştirme, iş ve beceri eğitimi, meslek değiştirmek isteyenlere olanak tanıma gibi çeşitli alanlarda hizmet üretilmesi,

Mesleki ve teknik eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili yerel yapılanmanın güçlendirilmesi ve uluslar arası standartlara ulaşmayı kolaylaştıracak bir yapıda yürütülmesi,

Tüm Mesleki ve Teknik İlköğretim Okul atölyelerinin ekip ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması,

Yaygın eğitim yolu ile kazanılan bilgi ve becerilerin istihdama, kendi işini kurmaya ve üretime dönüştürülmesinin sağlanması ve bunun sürekli kılınması,

Mesleki örgün ve yaygın eğitim arasında birlik ve bütünlüğün sağlanması, piyasada kazanılan deneyimlerin eğitim yaşamında değerlendirilmesi,

Toplumda yaşam boyu öğrenme anlayışının benimsenmesini esas alan her türlü yaygın eğitim olanağının desteklenerek geliştirilmesi,

Özel eğitim alması gereken çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitim göreceği okulların, bütün öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mekân, donanım, personel ve program esnekliğine kavuşturulması,

Okul yapılması amacıyla, özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması,

Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşların ve özel sektörün eğitim yatırım ve etkinliklerine sürekli katılımını sağlayacak çalışmaların yapılması,

Kitaplığı olmayan okullara okul kitaplıkları yapılması,

Eğitim tesislerini iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılması,

Çocukların zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesi yanında ruhsal ve bedensel gelişimlerini de güvence altına alacak rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması,

Rehberlik hizmetlerinin, okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesinde etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması,

Ana ve babaların, çocuklarının eğitimi üzerinde etkinliğinin artırılması,

Iğdır Merkezi ve 3 İlçede 0-6 yaş arası aile-çocuk eğitimi programı kapsamında eğitim verilecektir.

Okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk oranı 5 yıl içinde % 47'den % 60 seviyesine yükseltilecektir.

İlköğretimde okullaşma oranı 5 yıl içinde % 87'den % 90 seviyesine yükseltilecektir.

Eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen fizikî altyapı, donanım, eğitim programı, öğretmen açısından eğitim kurumlarının yeterli düzeye getirilebilmesi için finansman olanaklarının geliştirilmesi ve var olan kaynakların etkin bir şekilde kullanımın sağlanması,


FAALİYET VE PROJELER :

Stratejik Plan dönemi içerisinde Ziraat Fakültesi açılması için çaba gösterilecektir.

Plan döneminde okuma-yazma oranını % 90 seviyesine yükseltilecektir.

İkili öğretim yapan 67 İlköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde 39 olan sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için İlköğretim Kurumlarında 430 yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Ortaöğretimde tam gün eğitime geçebilmek için plan döneminde 4 genel lise, 1 fen lisesi, 1 sağlık meslek lisesi olmak üzere 168 derslikli 7 okul yapılacaktır.

Plan dönemi içinde, İlköğretimde taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin yararlanabileceği taşıma merkezi olarak görülen Kervansaray İlköğretim Okuluna 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yapılarak, eğitim hizmetlerine sunulacaktır.

İlköğretimde Plan dönemi içinde Aralık İlçesinde 250 öğrenci kapasiteli ek pansiyon binası yapılacaktır.

Tuzluca İlçesi Gaziler Askeri Taburundan devredilen tesislerin YİBO'ya dönüştürülmesi 2006 yılında tamamlanacaktır.

Iğdır Merkez İlçede ortaöğretimde 500 öğrenci kapasiteli (250 kız-250 erkek) pansiyon binası yapılacaktır.

Plan dönemi içinde Tuzluca İlçesinde ortaöğretimde 200 (100 kız-100 erkek) öğrenci kapasiteli yurt binası yapılacaktır.

Plan dönemi içerisinde İl Merkezi ve diğer 3 İlçede Halk Eğitim Merkezi binası yapılacaktır.

Plan dönemi içerisinde özellikle kırsal kesimde bulunan okullarımızda öğretmenlerimizi bulundukları yerlerde barındırmak, eğitim ve öğretim kalitesini yükselteceğinden 26 adet öğretmen lojmanı yapılacaktır.

2010 yılı sonuna kadar 34 okulumuz daha bilgi teknolojisi kapsamında bilgisayar laboratuarına kavuşturulacaktır.

İl genelinde 32 okulumuzda bilgisayar laboratuarı mevcut olup, bunun 22 adedi geçmiş yıllarda kurulduğu için yeni programlara cevap vermeyecek durumdadır. Bu bilgisayarların modernizasyonu 2007 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

İlimiz Merkez ve bağlı İlçelerinde 30 ilköğretim okuluna (tuvaleti olmayan) devlet-vatandaş işbirliği ile tuvalet yapılması sağlanacaktır.

İlköğretim okullarında internete ulaşım sağlanabilmesi için yapılacak çalışmalara destek verilecektir.

Okul yapılması amacıyla, il ve ilçe merkezlerinde bulunan, özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.

2010 yılı sonuna kadar Iğdır Merkezinde 2 adet ve 3 ilçede 1'er adet olmak üzere, toplam 5 adet 12 derslikli anaokulu yapılarak hizmete sunulacaktır.

Plan dönemi sonuna kadar mevcut okulların en az % 50'sinde "Ana Sınıfı" açılarak hizmete sunulacaktır.

Tüm Otel İşletmecilerinin otelcilik ve turizm bölümünün çağrılarına uyarak açılacak olan seminerlere iştirak etmeleri ve işletmeciler tarafından talep edilmesi halinde halka yönelik seminer ve konferanslar yukarıdaki bölümler çerçevesinde verilecektir.

Halkın mesleki eğitimi yönünde halk eğitim programları uygulanacaklardır.